USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Zápis členské schůze MO ČRS Šlapanice

Zápis z členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace Šlapanice

konané 10.12. 2022 ve  Zlonicích

Program: viz připojená pozvánka

Účast: viz připojená prezenční listina.

55 osob z celkového počtu 124 dospělí, 3 dorost, 12 dětí.

Omluveno 24 osob.

Dle stanov ČRS a § 8 je organizace schopná se usnášet.

 

1. Jednání členské schůze zahájil předseda MO ČRS Šlapanice p. J. Vais.

Přednesl program schůze, k němuž nebyly připomínky, a tak byl jednomyslně schválen. Řízením schůze byl pověřen předseda MO  p. J. Vais .

 

2. Zvolena byla mandátová komise ve složení p. K. Dryák, J. Vais, P. Kos.

Pro hlasovalo 55 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželi 0 členů.

 

3. Zvolena byla návrhová komise ve složení p. M. Špeta, R. Holeček. M. Jones.

Pro hlasovalo 55 členů, proti 0 člen, hlasování se zdrželi 0 členů.

 

5. Jednatel MO ČRS p. K. Dryák zkontroloval usnesení z minulé členské schůze. Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. Připomínky ke zprávě jednatele nebyly .

 

6. Předseda MO ČRS p. J. Vais přednesl zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze a plán práce na rok 2023.

7. Zprávu o hospodaření a zarybnění MO ČRS za rok 2022 přednesl  hospodář p. J. Koucký .  

Zpráva je součástí tohoto zápisu.

Zprávu a hodnocení rybářské stáže přednesl vedoucí p. K. Dryák.

Zpráva je součásti tohoto zápisu.

Zprávu a účetní závěrka za rok 2022 přednesl pokladník p. Š. Hankoci.

Zpráva je součástí tohoto zápisu.

Zprávu o členských povinnostech přednesl brigádní referend p. L. Hrbek.

Zpráva je součástí tohoto zápisu.

Zpráva o zajištění akcí, co se jsme dokázali, co jsme zakoupily za rok 2022 přednesl manažér p. Š. Hankoci.

Zpráva je součástí tohoto spisu.

 

 

8. Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl její předseda p. L. Haisman.

Zpráva je součástí tohoto zápisu.

9. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda p. K. Dryák  konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná.

10. V diskuzi přednesli své připomínky a náměty tito členové:

 

Návrh na ceny členských a hostovacích povolenek na rok 2023.

Přednesl manažér Š. Hankoci.

Bylo přijato.

Návrh na zrušení možnosti použití igelitu na místo podložky při chycení ryby.

Z důvodu lepšího zacházení s rybami.

Přednesl manažér Š. Hankoci.

Bylo přijato.

Návrh na časové měsíční omezení pro hostující a to pro jednodenní povolenky chyť a pusť .

Z důvodu lepší kontroly.

Přednesl manažér Š. Hankoci.

Nebylo  přijato.

Návrh na omezení velikosti nástrahy pro chytání dravců. Na  živou či mrtvou rybičku od 12 cm.

Z důvodu ochrany dravců.

Přednesl manažér Š. Hankoci.

Bylo přijato.

Návrh na zákaz vláčení do 31.srpna.

Z důvodu ochrany dravců.

Přednesl manažér Š. Hankoci.

Bylo přijato.

Informační zprávu o projektu Povodí Vltavy na zpevnění  břehů a jeho dokončení.

Přednesl manažér Š. Hankoci.

Návrh na dodatek k Rybářskému řádu na rok 2023.

Přednesl předseda J. Vais.

Bylo přijato.

Návrh na zajištění sponzorské akce ve prospěch dětského centra Kladno a to na všech akcích pořádaných na rybníce v Šlapanicích.

Bylo přijato.

Návrh na zákaz chytání na pevnou zátěž (olůvko). Jen na volně průběžnou zátěž .

Přednesl jednatel K. Dryák.

Bylo přijato.

 

.

                                                                                                                                                  

12. Předseda návrhové komise p. M. Špeta přednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo usnesení přijato. Pro hlasovalo 55 členů, proti 0, a 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení je součástí tohoto zápisu.

 

Předseda MO ČRS Jaroslav Vais na závěr poděkoval všem členům za práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil.


Usnesení členské schůze MO ČRS Šlapanice

Usnesení  členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace Šlapanice

konané 10.12. 2022 ve  Zlonicích

1. Členská schůze schvaluje:

a) zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze.

b) účetní závěrku za rok 2022.

c) rozpočet na rok 2023.

d) zprávu hospodáře, účetního, manažéra, vedoucího rybářské stráže.

f) zprávu brigádního referenta o členské povinnosti.

 

2. Členská schůze bere na vědomí:

a) zprávu dozorčí komise.

 

3. Členská schůze volí:

a)  mandátovou komisi ve složení p. K. Dryák, J. Vais, P. Kos.

b) návrhová komise ve složení p. M. Špeta, R. Holeček, M. Jones.

 

4. Členská schůze ukládá:

a) výboru MO:

1. projednat přednesené diskusní příspěvky a podat potřebná vysvětlení členům do 2 měsíců od konání členské schůze.

2. přijmout zásady poskytování úlev v plnění brigádnických povinností u důchodců.

3. zajistit sponzorské akce ve prospěch dětského centra Kladno a to na všech akcích pořádaných na rybníce v Šlapanicích.

4. zajistit uspořádání rybářských závodů.

    zajistí a podpoří akci pro děti „ Ve vodě nežijí je vodníci“.

zajistí akci pro děti ze základních škol .

zajistit uspořádání dětského závodu .


Mimo jiné se také zaměří na ochranu vod společně z Povodím Vltavy.

 

b) členům MO:

1. plnit členské povinnosti během celého roku.

2. dodržovat platný předpisy k lovu ryb .

3. chovat se ohleduplně k životnímu prostření a při svých návštěvách zde zachovávat, ale i aktivně zajišťovat pořádek.

4. před plněním pracovního členského příspěvku (brigády) se vždy nahlásit předem u brigádního referenta.  

5. dodržet termín odevzdání řádně vyplněného úlovkového lístku.
Dodatek k Rybářskému řádu MO ČRS Šlapanice na rok 2023


 

Pokud si nebudete jisti, o konání VČS můžete volat předsedu MO Jaroslava Vaise na tel: 723 461 665 nebo jednatele Karla Dryáka na tel: 606 498 510.

Fotografie trofejních úlovků je možno zaslat na e-mail : rybari-slapanice@seznam.cz nebo na zbynekdaniel@email.cz budou následně uveřejněny na našich Fb stánkách