Dodatek k Rybářskému řádu 2020 a Usnesení 2020

 

DODATEK k Rybářskému řádu MO ČRS Šlapanice

schválený dne 18. ledna 2020 výroční členskou schůzí ve Zlonicích

 1. Míry ryb: Kapr 45 cm, štika 70 cm, amur 70 cm, tolstolobik 60 cm, candát 60 cm, úhoř 60 cm, sumec velký-nevracet vodě-bez ohledu na dobu hájení, ostatní dle RŘ. Povinnost pustit “vrátit vodě“ kapra obecného, který dosáhl míry 65 cm a delší.
 2. Omezení: lovící rybář si může ponechat maximálně 60 ks ušlechtilých ryb, z toho maximálně 20 ks kapra (5 ks/týden) a maximálně 6 ks dravých ryb (candát a štika) za rok.
 3. Amur je považován za ušlechtilou rybu.
 4. Hájení okouna říčního je stanoveno celoročně.
 5. Zákaz brodění, vnadit a chytat ryby je povoleno pouze ze břehu. Porušení tohoto zákazu bude postihnuto odejmutím povolenky na celou sezónu.
 6. Na rybníku je označeno tabulemi chráněné rybí pásmo, kde je lov ryb zakázán!
 7. Přísný zákaz parkování na hrázích rybníka. Parkování povoleno pouze na parkovišti, u maringotky a na cestě ze Šlapanic k závoře (levý břeh rybníka).
 8. Zakazuje se:
 • na pobřežních pozemcích (na všech hrázích) budovat svévolně přístupy nebo schodiště k vodě.
 • rozdělávat oheň pod pokutou OÚ Šlapanice.
 • stavět stany.
 • parkovat obytné přívěsy či obytné automobily.
 • stavět bivaky bez předchozího souhlasu a zaplacení poplatku.
 1. Při vláčení, lovu na čeřen nebo mimo stanovenou denní dobu lovu nesmí být ostatní pruty položeny ve stojanu ani vidličkách.
 2. Povinnost rybáře:
 • při nálezu uhynulé ryby či živočicha je sebrat a odnést na břeh, na k tomu určené místo.
 • udržovat pořádek
 • o případném vandalismu informovat výbor MO
 • mít pro potřeby zacházení s rybou podložku nebo její adekvátní náhradu (karimatku nebo molitan o velikosti 60 x 80 cm).
 1. Lov na rybku – mrtvou nebo její část – pouze na jednoháček – živou – na 1 trojháček.
 2. Během pořádání rybářských závodů (MO Šlapanice, MV a dalších) a akcí pro děti bude na revíru buďto úplný zákaz nebo omezení rybolovu s ohledem na rozsah právě probíhající akce. Žádáme tedy rybáře, aby sledovali naše facebookové a webové stránky, kde budou uvedeny konkrétní údaje o zákazu nebo omezení lovu.
 3. Fotografie trofejních úlovků je možno zaslat na e-mail rybari-slapanice@seznam.cz, budou následně uveřejněny na našich facebookových a webových stránkách.

USNESENÍ

Z VÝROČNÍ SCHŮZE KONANÉ  DNE 18. LEDNA 2020   

Místo konání: Kulturní centru Zlonice
Přítomno: 89 členů, 15 bylo omluveno.
Přítomní členové odsouhlasili schůzi za usnášeníschopnou.
 
Členská schůze schválila:
    1. Zprávu o činnosti MO za období 2019 a plán práce na
        rok 2020.
       Přednesl předseda MO p. Jaroslav Vais.

     2. Účetní závěrku za rok 2019.  
         Přednesl pokladník p. Štěpán Hankoci.

    3. Rozpočet na rok 2020.  
        Přednesl pokladník p. Štěpán Hankoci.

    4. Zprávu manažéra. 
        Manažér p. Štěpán Hankoci.

    5. Zprávu hospodáře.
        Přednesl hospodář p. Jindřich Koucký.

    6. Zprávu účetního.
        P. Prokopové v zastoupení přednesl p. Ludvík
        Haisman.

    7. Zprávu o rybářské stráži.
        Přednesl jednatel p. Karel Dryák.

    8. Zprávu o členských povinnostech.
       Přednesl brigádní referent p. Lukáš Hrbek.

    9. Zprávu o zarybnění.
      Přednesl hospodář p. Jindřich Koucký.

 

 Členská schůze bere na vědomí:

 a) Zprávu dozorčí komise.
     Přednesl předseda DK p. Ludvík Haisman.

b) Udělení čestného uznání.
     Předal předseda MO p. Jaroslav Vais.

 

 Diskuze:

 1. Návrh na zrušení hájení okouna říčního. Byl přijat.
 2. Návrh na možnost si předplatit brigádnickou povinnost ve výši 900,-Kč za 10 hod. Byl přijat.
 3. Návrh na zákaz trojháčků na živou rybičku. Nebyl přijat.
 4. Návrh na ceník členských a hostovacích povolenek na rok 2020. Byl přijat.
 5. Návrh na dodatek k Rybářskému řádu na rok 2020. Byl přijat.  

 Za Výbor ČRS MO Šlapanice
Jaroslav Vais – předseda